(၁-၁) နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးအသစ္ထုတ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

  • ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား၏ ျမန္မာနိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား သက္တမ္းကုန္ျခင္းအတြက္ သက္တမ္းတိုး၍ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္အသစ္မ်ား ျပန္လည္ထုတ္ေပးပါသည္။ အသစ္ထုတ္ ေပးသည့္ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏ သက္တမ္းမွာ (၅)နွစ္ျဖစ္ပါသည္။
  • နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးျခင္းအတြက္ သက္တမ္း မကုန္မီ (၆)လအလိုတြင္ ျကိုတင္ ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။