ႏိုင္ငံျခားသား အၿမဲေနထိုင္ခြင့္ (Permanent Residence) ေလွ်ာက္ထားျခင္း